کارگاه پیشرفته مقاله نویسی<br/>همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۳۹۸

کارگاه پیشرفته مقاله نویسی
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: جناب آقای دکتر مسعود میرزایی

کارگاه طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)<br/>همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۳۹۸

کارگاه طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: جناب آقای دکتر امیر حسن امیری

کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر<br/>همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۳۹۸

کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: جناب آقای دکتر محمود میرزایی

workshop on High energy processing: Ultrasound technologies<br/>همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۳۹۸

workshop on High energy processing: Ultrasound technologies
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: سرکار خانم دکتر طاهره روحانی بسطامی

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان