عکس

اعضای شورایعالی

سمت

عضو هیات علمی

منطقه

وبسایت

دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز جنوب غرب https://science.scu.ac.ir/~tarasoli
دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز جنوب غرب https://science.scu.ac.ir/~npourreza
دکتر علیرضا کیاست عضو شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز جنوب غرب https://science.scu.ac.ir/~akiasat
دکتر امیر عبدالملکی عضو شورایعالی دانشگاه شیراز جنوب غرب https://sci.shirazu.ac.ir/~abdolmaleki
دکتر  عباس افخمی عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان شمال غرب https://basu.ac.ir/~afkhami
دکتر مرتضی بهرام عضو شورایعالی دانشگاه ارومیه شمال غرب http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV
دکتر محمد علی زلفی گل عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان شمال غرب https://scholar.google.com/

دکتر مجتبی شمسی پور

 عضو شورایعالی دانشگاه رازی کرمانشاه شمال غرب https://oldchm.razi.ac.ir/~m.shamsipur
دکتر عبدالحسین ناصری  عضو شورایعالی دانشگاه تبریز شمال غرب https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?naseri
دکتر حسن ولی زاده  عضو شورایعالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شمال غرب http://cv.azaruniv.edu/valizadeh/fa
دکتر مژگان زنده دل  عضو شورایعالی دانشگاه اراک مرکز http://araku.ac.ir/web/chem/-/
دکتر ایرج محمدپور بلترک  عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان مرکز https://sciold.ui.ac.ir/~imbaltork/
دکتر مجید مقدم  عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان مرکز https://sciold.ui.ac.ir/~moghadamm/
دکتر ولی اله میر خانی عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان مرکز https://sciold.ui.ac.ir/~mirkhani/
دکتر بهرام یداللهی عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان مرکز https://sciold.ui.ac.ir/~yadollahi/
  دکتر ژیلا آزاد  عضو شورایعالی دانشگاه الزهراء تهران ----
دکتر مجتبی باقرزاده  عضو شورایعالی دانشگاه صنعتی شریف تهران http://sharif.edu/~bagherzadeh/
دکتر سعید بلالایی  عضو شورایعالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران https://balalaie.ir/
دکتر صادق رستم نیا  عضو شورایعالی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران http://www.iust.ac.ir/content/65295/
دکتر عیسی یاوری  عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس تهران https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/yavarisa
دکتر یدالله یمینی  عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس تهران https://www.modares.ac.ir/~yyamini
دکتر حسین عشقی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه فردوسی مشهد شرق http://prof.um.ac.ir/heshghi/
دکتر محمدعلی ناصری علی البدل هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه بیرجند شرق https://www.scopus.com/
دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان جنوب شرق https://www.usb.ac.ir/astaff/nakbarzadeh/
دکتر ملک طاهر مقصودلو عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان جنوب شرق https://www.usb.ac.ir/astaff/maghsoodlou/
دکتر علیرضا اصغری عضو شورایعالی دانشگاه سمنان شمال https://aasghari.profile.semnan.ac.ir/
دکتر رضا اوجانی عضو شورایعالی دانشگاه مازندران شمال https://rms.umz.ac.ir/~fer-o/
دکترعبدالرئوف صمدی میبدی عضو شورایعالی دانشگاه مازندران شمال https://rms.umz.ac.ir/~samadi/
دکتر علی نیازی عضو شورایعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاههای آزاد https://ctb.iau.ir/faculty/a-niyazi-chem/fa
دکتر محسن افتاده عضو شورایعالی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دانشگاههای پیام نور https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/mohsenoftadeh