مطالب مورد بحث کارگاه

  •     Introduction to Ultrasound (US)
  •     Hydrodynamic and acoustic cavitation
  •     Ultrasonic synthesis of porous materials
  •     Ultrasonic synthesis of functional bio- and nanomaterials
  •     Ultrasound: advanced features energy and environmental applications

 

نکات مهم :

  • سقف کارگاه محــدود می باشد. (۵۰ نفر(
  • به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می شود.
  • برای برنامه ریزی منظم جلسه ی کارگاه، در اسرع وقت ثبت نام خود را قطعی نمایید. بدین منظور لازم است پس از واریز وجه (به شماره حساب دانشگاه صنعتی قوچان 4001107203019538( ، فیش اسکن شده واریزی را به ایمیل کنفرانس (inzc6@qiet.ac.ir) ارسال نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجار را کلیک نمایید.