کتابخانه دیجیتال

Organic Chemistry Research ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

Organic Chemistry Research

Nano Chemistry Research ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

Nano Chemistry Research

کنفرانس ها و سمینار ها


مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۹ اسفند ۱۴۰۰

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۴ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی آلی


خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری:۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
رئیس همایش: جناب آقای دکتر حب نقی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر نادر نوروزی پسیان
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر قاسم مرندی

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت
زمان برگزاری: 11 الی 13 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر شهرزاد جوانشیر

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۳۰ دی ۱۳۹۵

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ شهریور ماه ۹۵
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر محمد قلعه اسدی
دبیراجرایی سمینار: جناب آقای دکتر عبدالرضا ابری

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی تجزیه


خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری:۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مریم رجبی
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه ۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: 8 الی 10 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر بیوک حبیبی

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۷ مهر ۱۳۹۵

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری: 9 الی 11 شهریور 95
دبیر سمینار: آقایان دکتر حبیب باقری و دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی فیزیک


مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۹ اسفند ۱۴۰۰

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۰ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر علمی کنفرانس: دکتر جابر جهان بین سردرودی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رحمان سلامت آهنگری

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۷ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 29 الی 31 مرداد 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا صلابت

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی معدنی


خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر حمید خانمحمدی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: 14 الی 16 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر میترا قاسم زاده

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ اسفند ماه ۹۵
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی
دبیراجرایی سمینار: جناب آقای دکتر امیر شکوه سلجوقی

خلاصه مقالات کنگره شیمی


خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران ۶ مرداد ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۲۸-۲۶ تیر ماه ۹۷
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر حسین عشقی
دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر امیرشکوه سلجوقی

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۵
رئیس کنگره: دکتر سید حبیب فیروزآبادی
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر سید حسین موسوی پور
دبیراجرایی کنگره: جناب آقای دکتر عبدالکریم عباسپور

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره ملی واولین کنگره شهدای شیمی ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره ملی واولین کنگره شهدای شیمی

محل برگزاری: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زمان برگزاری: 10 - 12 شهریور ماه 93
دبیر سمینار هفدهمین کنگره: دکتر مسعود روحانی مقدم
دبیر سمینار کنگره شهدای شیمی: دکتر رضا رنجبر کریمی

خلاصه مقالات سمینارهای الکتروشیمی


خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اسماعیل شمس سولاری

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران ۸ مهر ۱۳۹۳

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری: 18 الی 20 شهریور ماه 93
دبیر سمینار: آقای دکتر مجید آروند

خلاصه مقالات دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

خلاصه مقالات دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه رازی کرمانشاه
زمان برگزاری: 29 - 27 تیر 91
دبیر سمینار: آقای دکتر محمد باقر قلیوند

خلاصه مقالات سمینارهای کمومتریکس


خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۷ آبان ۱۳۹۶

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 4 الی 5 آبان 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین فاطمی

9th ISOBC Abstracts ۱ فروردین ۱۳۹۵

9th ISOBC Abstracts

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس دوسالانه کمومتریکس ایران ۲۳ دی ۱۳۹۴

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس دوسالانه کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: ۴ الی ۵ آذر ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جهانبخش قاسمی

خلاصه مقالات سمینارهای آموزش شیمی


خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر فرانک منطقی

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی ۶ مهر ۱۳۹۵

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 6 الی 8 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر نعمت اله ارشدی

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: 7 - 6 شهریور 92
دبیر سمینار: آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی و محیط زیست


خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: 15 الی 16 شهریور 96
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر وحید وطن پور
دبیر اجرایی سمینار: دکتر محسن شیدایی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران ۷ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
زمان برگزاری: ۴ الی ۵ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسن باقری

خلاصه مقالات ششمین سمینار شیمی ومحیط زیست ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

خلاصه مقالات ششمین سمینار شیمی ومحیط زیست ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 8 - 7 آبان 92
دبیرسمینار: آقای دکتر سهیل عابر

خلاصه مقالات سمینارهای کاربردی


خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۶ مرداد ۱۳۹۸

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سید علی حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر حبیب مهری زاده

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۸ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا-همدان
زمان برگزاری: ۶-۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر جواد صاین

خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۱۶ مهر ۱۳۹۶

خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 5 الی 6 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد

خلاصه مقالات اولین سمینار شیمی کاربردی ایران ۱۰ مهر ۱۳۹۵

خلاصه مقالات اولین سمینار شیمی کاربردی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 1 الی 2 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمود زارعی

خلاصه مقالات سمینارهای کاتالیست


خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۴ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۱۰ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر: جناب آقای پروفسور علی رمضانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر سید جمال طباطبایی رضایی

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی صنعت


خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری:۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۹۵
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر راضیه رضوی

خلاصه مقالات سمینارهای دانشجویی