کتابخانه دیجیتال

Organic Chemistry Research ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

Organic Chemistry Research

Nano Chemistry Research ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

Nano Chemistry Research

کنفرانس ها و سمینار ها


خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۴ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی