نتایج انتخابات شورایعالی مرحله اول دوره (1401-1399)

ورود اعضا

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در انجمن شیمی ایران به جمع ما بپیوندید

عضویت دانشجویی Student Member

۳۵۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز

عضویت وابسته Member

۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز

عضویت پیوسته Member

۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز