اعضای هیات مدیره کنونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی هیئت مدیره کنونی

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر مجید مقدم

دبیر انجمن

۵ دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن
۶ دکتر  محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر  عباس افخمی

عضو هیئت مدیره

۸

 

دکتر حسین عشقی

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر حسن ولی زاده

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر یدالله یمینی

عضو هیئت مدیره

۱۱ دکتر صادق رستم نیا علی البدل هیئت مدیره
۱۲ دکتر محمدعلی ناصری علی البدل هیئت مدیره

۱۳

دکتر مژگان زنده دل

بازرس انجمن

۱۴ دکتر بهرام یداللهی بازرس انجمن