اعضای هیات مدیره کنونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی هیئت مدیره کنونی

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

نائب رئیس دبیر انجمن

۵ دکتر مجید مقدم دبیر انجمن

۶

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۷

 

دکتر مجتبی باقرزاده

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر بابک کریمی

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر حسین عشقی

عضو هیئت مدیره

۱۰ دکتر محمدعلی ناصری علی البدل هیئت مدیره

۱۱

دکتر یدالله یمینی

علی البدل هیئت مدیره

۱۲ دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن
۱۳ دکتر نیلوفر اکبرزاده بازرس انجمن