تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 تیر ماه 1395 تمدید گردید

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ۰۲ آذر ۱۳۹۴

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه

تا تاریخ ۱۰ آذرماه تمدید شد

اولین فراخوان بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۴ مهر ۱۳۹۴

اولین فراخوان بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۴ مهر ۱۳۹۴

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۸ آبان ۱۳۹۳

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

تغییر تاریخ کنفرانس به 23الی25 اسفندماه 93
دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار گردید

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۰۷ آبان ۱۳۹۲

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

8 - 6 اسفند ماه 92- دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزار گردید.

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۰۱ دی ۱۳۹۱

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

8 تا 10 اسفندماه 91- دانشگاه فردوسی مشهد

فراخوان سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۵ مرداد ۱۳۹۱

فراخوان سمینار شیمی تجزیه ایران

در روزهای 8 لغایت 10اسفندماه 1391
در محل دانشکده علوم