بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه اراک

اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۱۸ - ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۱۸ - ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران برگزار شد ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران برگزار شد

12-14 شهریور ماه 94
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دومین فراخوان شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

دومین فراخوان شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

آغاز ثبت نام در سمینار

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران برگزار گردید ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران برگزار گردید

7 - 5 شهریور 1393
دانشگاه بوعلی سینا همدان
مورد حمایت ستاد نانو

مهلت ثبت نام تا 20 خرداد 93 تمدید شد