«در پایان هر کارگاه برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه صادر می شود»

جهت ثبت نام کلیک نمایید