قابل توجه نویسندگان محترم در هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

مطابق با اطلاعیه های قبلی مبنی بر اعلام نتایج داوری مقالات ارسال شده به کنفرانس شیمی این نتایج تا عصر امروز چهارشنبه پانزدهم دی ماه به منوی کاربری نویسندگان ارسال خواهد شد.

کسانی که تا کنون تصویر فیش واریزی حق انجمن شیمی را برای دبیرخانه ارسال ننموده اندثبت نام آنها قطعی نشده لذا نتیجه داوری مقاله برای آنها قابل مشاهده نمی باشد.