سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۰۶ تیر ۱۳۹۷

سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۸ - ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه خلیج فارس

یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران برگزار گردید ۰۵ اسفند ۱۳۹۲

یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران برگزار گردید

20 - 18 شهریور ماه 1393
دانشگاه گیلان
مورد حمایت ستاد نانو