برگزاری کارگاه آموزشی

"طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (اصول و کاربردها)"

در طول برگزاری بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

 

 کارگاه طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) (ویژه پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی)

مدرس: دکتر میرقاسم حسینی- استاد شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

 

سرفصل مطالب

الف) مروری بر تئوری مدارات جریان متناوب AC:
•   امپدانس مختلط، قانون اهم، امپدانس و ادمیتانس
•برخی عناصر مدارات   ACو رفتار امپدانس آن ها
•   روش های نمایش امپدانس

ب) تعمیم اندازه گیری امپدانس به سیستم های الکتروشیمیایی
•  مفهوم مدارات وعناصر معادل الکتریکی برای سیستم های الکتروشیمیایی

ج)  مثالهایی از کاربردهای روش EIS
• مطالعات خوردگی و بازدارنده های خوردگی
•  بررسی پوشش ها
•پیل های سوختی
• ابر خازن ها
•سلول های خورشیدی
•باتری ها

 ۳  ساعت تئوری و ۲ ساعت عملی

 

در خصوص نحوه ثبت نام و هزینه ثبت نام در اطلاعیه بعدی سمینار به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.