مراسم افتتاحیه دوازدهمین سمینار الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶

  • جناب آقای دکتر ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن شیمی ایران:

 

 

  • سخنرانی جناب آقای پروفسور میرخانی خزانه دار انجمن شیمی ایران:

 

 

  • سخنرانی جناب آقای دکتر اسماعیل شمس سولاری دبیر دوازدهمین سمینار الکتروشیمی انجمن شیمی ایران:

 

 

  • سخنرانی پروفسور کاظم امینی:

 

 

  • سخنرانی پروفسور نجف پور:

 

 

  • سخنرانی پروفسور کسری عسگری: