نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دانشگاه اراک

اولین فراخوان هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

اولین فراخوان هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۵ و ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶
دانشگاه خوارزمی

ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران برگزار گردید ۰۵ خرداد ۱۳۹۲

ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران برگزار گردید

7-8 آبان ماه 92- دانشگاه تبریز
برگزار گردید