به استحضار می رساند

با پیگیریهای صورت گرفته هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست که در تاریخ ۵ و ۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد، در فهرست همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مصوب در سال 1394 قرار گرفت.

لذا آن دسته از پژوهشگرانی که پروپزال پایان نامه آن ها مورد تایید ستاد نانو قرار گرفته است، می توانند با شرکت و ارائه مقاله در هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ، نسبت به دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود، اقدام کنند. 

با تشکر

دبیرخانه هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

www.7chen.ir