هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست توسط مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیةا...(عج)  و با همکاری انجمن شیمی ایران،  4 و 5 شهریور ماه 1394 برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمینار ایجاد فرصتی دیگر برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی حول محورهای علمی سمینار و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی ، اجرائی و صنعتی استلذا از تمامی محققین، اعضای هیات علمی، دانشجویان محترم و ... دعوت می گردد از تاریخ 1393/12/1 آخرین یافته های علمی- پژوهشی خود را در محورهای سمینار جهت برگزاری هرچه بهتر سمینار به دبیرخانه ارسال نمایندجهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبگاه سمینار مراجعه نمائید.

آدرس وبگاه:    www.7chen.ir