خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر: جناب آقای پروفسور علی رمضانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر سید جمال طباطبایی رضایی