Image

کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای آموزش شیمی

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای آموزش شیمی

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران
بزودی اعلام خواهند شد


لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکترمحمد کوتی
ریاست کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر نعمت اله ارشدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و آموزش و پرورش
Image
دکتر سید حمید احمدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 
Image
دکتر محمدکاظم رفوئی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر معصومه قلخانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
Image
دکتر علیرضا گرجی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر فرانک منطقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر پونه ابراهیمی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
Image
 دکترعلیرضا­ کرمی ­گزافی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر نعمت اله ارشدی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و آموزش و پرورش
Image
دکتر محسن افتاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور-اصفهان
Image
دکتر رحیم حکمت شعار
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء 
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر مصطفی محمدپور امینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر فرانک منطقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر محمدرضا هرمزی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکترمحمد کوتی
ریاست کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر نعمت اله ارشدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و آموزش و پرورش
Image
دکتر رضا اوجانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
Image
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر حسین عشقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکترعلی عموزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکترمحمد کوتی
ریاست کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر نعمت اله ارشدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و آموزش و پرورش
Image
دکتر رضا اوجانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
Image
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر حسین عشقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکترعلی عموزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکترمحمد کوتی
ریاست کمیته
دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مونا حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکترعلی عموزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر سید جواد معافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
Image
دکتر نادر نوروزی پسیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه