دبیران و سمینارهای آموزش شیمی انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه تبریز ۲۵-۲۷
مرداد ۱۳۷۶
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۲ دومین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۷ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۳ سومین کنفرانس آموزش شیمی آموزش و پرورش استان اصفهان ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۴ چهارمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه کرمان ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۵ پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ----- تابستان ۱۳۸۰ ----- -----
۶ ششمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه اهواز ۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵ خانم دکتر ناهید پوررضا
۷ هفتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰ دکتر نعمت اله ارشدی
۸ هشتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه سمنان ۶-۷ شهریور ۱۳۹۲ دکترسید حسن زوار موسوی
۹ نهمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر نعمت اله ارشدی

 

دبیر اجرایی:

دکتر میرسعید سیددراجی

۰۱ دهمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه علم و صنعت ۴-۳ شهریور ۹۷

دبیر علمی:

دکتر زهرا احمدآبادی

دبیر اجرایی:

دکتر فرانک منطقی

۱۱

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

 

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

 

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

 

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی