Image

کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای کمومتریکس

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای دوسالانه کمومتریکس

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عبدالحسین ناصری
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر مرتضی بهرام
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر هادی پرستار شهری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مریم سجادی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر حمید عبداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر مریم وثوق
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر منصور عرب چم
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
Image
دکتر احمد مانی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتر حمید عبدالهی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر هادی پرستار شهری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مرتضی بهرام
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر محسن کمپانی زارع
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر احمد مانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر عبدالحسین ناصری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر مریم وثوق
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر مریم خوشکام
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتربهرام همتی نژاد
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر عبدالحسین ناصری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر مرتضی بهرام
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر هادی پرستار شهری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر تقی خیامیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حمید عبداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مرتضی بهرام
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر اسماعیل شمس سولاری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی جلالی هروی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر تقی خیامیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حمید عبداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مرتضی بهرام
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر اسماعیل شمس سولاری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی جلالی هروی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر تقی خیامیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حمید عبداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مهدی جلالی هروی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر حمید عبداللهی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر مرتضی بهرام
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر تقی خیامیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر محمدحسین فاطمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر محسن کمپانی زارع
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
Image
دکتر عبدالحسین ناصری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز