دبیران سمینارهای کمومتریکس انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه اراک ۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵ دکتر غلامحسین عظیمی
۲ دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه ارومیه ۵-۸ آبان ۱۳۸۸ دکتر مرتضی بهرام
۳ سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تبریز ۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰ دکتر عبدالحسین ناصری
۴ چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه شیراز ۶-۷ آذر ۱۳۹۲ دکتر جواد تشخوریان
۵ پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تهران ۴-۵ آذر ۱۳۹۴ دکتر جهانبخش قاسمی
۶ ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی
۷ هفتمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه صنعتی شاهرود ۸-۹ آبان ۹۸

دبیر علمی:

دکتر ناصر گودرزی

 

دبیر اجرایی:

دکتر منصور عرب چم جنگلی

۸

هشتمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه تربیت مدرس ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ دبیر علمی و اجرایی: دکتر احمد مانی
۹ نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:  دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی

دبیر اجرایی: دکتر مجید سلیمانی

 

----

 

 

 

سمپوزیوم کمومتریکس برگزار شده انجمن شیمی ایران:

 

 ردیف

عنوان مدرسه

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه تبریز

 ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۹

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۲

دومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه تبریز

۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۳

سومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(حضوری-مجازی)

دانشگاه تبریز  ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

  

مدرسه زمستانه کمومتریکس برگزار شده انجمن شیمی ایران:

 

 ردیف

عنوان مدرسه

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین مدرسه زمستانه کمومتریکس

دانشگاه صنعتی شریف

۶-۸ بهمن ۹۷

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۲

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲  الی ۱۴ بهمن ۹۸

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۳

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹  کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۴

پیش مدرسه  چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۸:۳۰

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۵

چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

۱۷ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران
۶ پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس دانشگاه صنعتی شریف ۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران