دبیران سمینارهای کمومتریکس انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه اراک ۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵ دکتر غلامحسین عظیمی
۲ دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه ارومیه ۵-۸ آبان ۱۳۸۸ دکتر مرتضی بهرام
۳ سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تبریز ۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰ دکتر عبدالحسین ناصری
۴ چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه شیراز ۶-۷ آذر ۱۳۹۲ دکتر جواد تشخوریان
۵ پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تهران ۴-۵ آذر ۱۳۹۴ دکتر جهانبخش قاسمی
۶ ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی
۷ هفتمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه صنعتی شاهرود ۸-۹ آبان ۹۸

دبیر علمی:

دکتر ناصر گودرزی

 

دبیر اجرایی:

دکتر منصور عرب چم جنگلی