Image

کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی و محیط زیست

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی و محیط زیست

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر طیبه مدرکیان
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر ناصر دلالی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکتر محسن شیدائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر محبوبه شیرانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
Image
دکتر عبدالواحد رحمانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
Image
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان
Image
دکتر سعید نوجوان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر سیده بهاره عظیمی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر طیبه مدرکیان
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر کمال امانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
Image
دکتر ناصر دلالی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکتر سعید زکوی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
Image
دکتر محسن شیدائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر علیرضا ختائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر سعید نوجوان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر عبدالواحد رحمانی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه یزد

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر عبدالخالق بردبار
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر علیرضا محجوب
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران


Image
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر شایسته دادفرنیا
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر اسماعیل رضایی سرشت
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
Image
دکتر ذوالفقار رضوانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر محمد سراجی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر رویا مهین پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان