دبیران سمینارهای شیمی و محیط زیست انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه یاسوج ۱-۲ آبان ۱۳۸۱ دکتر بهادر کرمی
۲ دومین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه اصفهان ۷-۹ بهمن ۱۳۸۲ دکتر حسین فقیهیان
۳ سومین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه کردستان ۵-۷ مهر ۱۳۸۴ دکتر علی حسین سروستانی
۴ چهارمین سمینار شیمی و محیط زیست  بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی  ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر محمد صدیق مرتضوی
۵ پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰ دکتر آرش مراد زادگان
۶ ششمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز ۷-۸ آبان ۱۳۹۲ دکتر سهیل عابر
۷ هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران ۴-۵ شهریور ۱۳۹۴ دکتر حسن باقری -----
۸ هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه خوارزمی
۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدائی

۹ نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۱۳-۱۲ شهریور ۹۸

دبیر علمی:

دکتر جواد ذوالقرنین

 

دبیر اجرایی:

دکتر علیرضا خدابخشی

۱۰

دهمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه صنعتی قوچان ۱۱-۱۰  آبان ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی

 

دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان