Image

کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

شیمیدانان برجسته شیمی تجزیه

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی تجزیه

اطلاعات بیشتر

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی تجزیه

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباس افخمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر ناهید پوررضا
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر علی اصغر انصافی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حبیب باقری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکترمریم رجبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر اسماعیل شمس سولاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر محبوبه شیرانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
Image
دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر امیرعباس متین
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر لیدا فتوحی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
Image
دکتر فهیمه جلالی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباس افخمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر علی اصغر انصافی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حبیب باقری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر ناهید پوررضا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکترمریم رجبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر امیرعباس متین
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر ابراهیم نوروزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان
Image
دکتر خلیل فرهادی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر سیاوش نوروزی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباس افخمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر علی اصغر انصافی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حبیب باقری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر ناهید پوررضا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر اسماعیل شمس سولاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکترعلی محمد حاجی شعبانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر فرهاد رئوفی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباس افخمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر علی اصغر انصافی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر ناهید پوررضا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر ناصر دلالی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکترعلی محمد حاجی شعبانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر علی سرافراز یزدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر ابراهیم نوروزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Image
دکتر میثم نوروزی فر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباس افخمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر علی اصغر انصافی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر ناهید پوررضا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر ناصر دلالی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکترعلی محمد حاجی شعبانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر علی سرافراز یزدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر ابراهیم نوروزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Image
دکتر میثم نوروزی فر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ناهید پوررضا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر علی اصغر انصافی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر عباس افخمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
اسماعیل شمس سولاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر عبدالکریم عباسپور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر علی غلامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر ابراهیم نوروزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Image
دکتر میثم نوروزی فر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان