کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی تجزیه، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش شیمی تجزیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل کار

عنوان تجلیل

زمان تجلیل

محل تجلیل

محل برگزاری

دکترمحمد جامع الاحمدی ---- شیمیدان برجسته صنعت ۲۵-۲۶ فروردین ماه  ۱۳۷۲ چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی معصومی

شهید بهشتی

شیمیدان برجسته

۱۰-۱۲ شهریور ۱۳۷۲

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز

شیمیدان پیشکسوت

۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر افسانه صفوی

دانشگاه شیراز پژوهشگر جوان ۲۴-۲۶ تیر ماه ۱۳۷۴ ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه مازندران

دکتر سیدنصراله حاج سید جوادی

----

شیمیدان پیشکسوت

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۷۵

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتر مجتبی شمسی پور

رازی کرمانشاه

شیمیدان برجسته

۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۷

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی جلالی هروی

دانشگاه صنعتی شریف

شیمیدان برجسته

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

دکتر جوانشیر جوزن

دانشگاه تبریز

شیمیدان برجسته

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

دکتر افسانه صفوی

دانشگاه شیراز

شیمیدان برجسته

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

دکتر علی اصغرانصافی

دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشگر نمونه

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

دکتر محمد کاظم امینی

دانشگاه اصفهان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

شانزدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

دکتر ناهید پوررضا

دانشگاه شهید چمران اهواز

شیمیدان برجسته جوان

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

شانزدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

دکتر سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز شیمیدان برجسته ۲۸-۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه تربیت معلم

دکتر غلامحسین رونقی

دانشگاه تبریز

شیمیدان پیشکسوت

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

هفدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

دکتر عباس افخمی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته جوان

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

هفدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

دکتر محمد رضا حاج محمدی

دانشگاه مازندران

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

هجدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف

شیمیدان برجسته جوان

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

هجدهمین سمینار تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکترعلی سرافراز یزدی

دانشگاه فردوسی مشهد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

دکتر میرفضل ا... موسوی

دانشگاه تربیت مدرس

شیمیدان برجسته جوان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

دکتر جمشید منظوری لشگر

دانشگاه تبریز

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

نوزدهمین سمینارشیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد رضا گنجعلی

دانشگاه تهران

شیمیدان برجسته جوان

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

نوزدهمین سمینارشیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالکریم عباسپور

دانشگاه شیراز

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

دانشگاه یزد

دکتر یداله یمینی

دانشگاه تربیت مدرس

شیمیدان برجسته جوان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

دانشگاه یزد

دکتر محمود چمساز

دانشگاه فردوسی مشهد شیمیدان برجسته پیشکسوت ۶-۸ اسفند ۱۳۹۲ بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر داود نعمت الهی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته جوان

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر کاظم کارگشا

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دکتر پرویز نوروزی

دانشگاه تهران

شیمیدان برجسته جوان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳ هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دکتر محمدباقر قلیوند

دانشگاه رازی کرمانشاه شیمیدان برجسته پیشکسوت ۲۳-۲۵ اسفند۱۳۹۳ بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمدمظلوم اردکانی

دانشگاه یزد شیمیدان برجسته جوان ۲۳-۲۵ اسفند۱۳۹۳ بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمدحسین ارباب زوار

دانشگاه فردوسی مشهد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

هجدهمین کنگره شیمی ایران

دانشگاه سمنان

دکتر بهرام همتی نژاد

دانشگاه شیراز

شیمیدان برجسته جوان

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

هجدهمین کنگره شیمی ایران

دانشگاه سمنان

دکتر محمدحسین سرورالدین

دانشگاه تبریز

شیمیدان برجسته پیشکسوت ۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دکتر عبداله سلیمی

دانشگاه کردستان

شیمیدان برجسته جوان ۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دکتر حسین فقیهیان

دانشگاه اصفهان شیمیدان برجسته پیشکسوت ۹ -۱۱ شهریور ۱۳۹۵ بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حمید عبدالهی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان شیمیدان برجسته جوان ۹ -۱۱ شهریور ۱۳۹۵ بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف

دکتر هوشنگ پرهام

دانشگاه شهید چمران اهواز شیمیدان برجسته پیشکسوت ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز

دکتر سعید شاهرخیان

دانشگاه صنعتی شریف شیمیدان برجسته جوان ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز

دکترمهراورنگ قائدی

دانشگاه یاسوج شیمیدان برجسته کشور ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۶ بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر ابراهیم نوروزیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان شیمیدان برجسته کشور ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهزاد رضائی

دانشگاه صنعتی اصفهان شیمیدان برجسته کشور ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جهانبخش رئوف

دانشگاه مازندران شیمیدان برجسته کشور ۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه تبریز

دکتر طیبه مدرکیان

دانشگاه

بوعلی سینا

شیمیدان برجسته کشور ۵-۳ شهریور ۹۸ بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه سمنان

دکتر رضا اوجانی

دانشگاه مازندران
شیمیدان برجسته کشور ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر فرزانه شمیرانی

دانشگاه تهران شیمیدان برجسته کشور ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان