دبیران سمینارهای شیمی تجزیه انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۳۱ خرداد الی ۱ تیر ۱۳۶۸ ----- -----
۲ دومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه تبریز ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ دکتر محمدحسین پورنقی آذر
۳ سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ دکتر ابراهیم نوروزیان
۴ چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۶ فروردین ۱۳۷۲ دکتر علی سرافراز یزدی
۵ پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳ دکتر علی اصغر انصافی
۶ ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه مازندران ۲۴-۲۶ تیر ۱۳۷۴ دکتر محمدرضا حاج محمدی
۷ هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه اصفهان ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵ دکتر حسین فقیهیان
۸ هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۵-۱۷ بهمن ۱۳۷۶ خانم دکتر ناهید پوررضا
۹ نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه تبریز ۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸ دکتر جوانشیر جوزن
۱۰ دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹ دکتر مهدی جلالی هروی
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه یزد ۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰ خانم دکتر شایسته دادفرنیا
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه مازندران ۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱ دکتر جهانبخش رئوف
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دکترمحمود چمساز
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه بیرجند ۷-۹ شهریور ۱۳۸۴ خانم دکتر سوسن صادقی
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شیراز ۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵ دکتر عبدالکریم عباسپور
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶-۸ مرداد ۱۳۸۸ دکتر عباس افخمی
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه کاشان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹ دکتر محسن بهپور
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ دکتر میثم نوروزی فر
۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱ دکتر علی سرافراز یزدی
۲۰ بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۶-۸ اسفند ۱۳۹۲ دکتر علی اصغر انصافی
۲۱ بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳ خانم دکتر ناهید پوررضا
۲۲ بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶-۸ بهمن ۱۳۹۴ دکتر سید حمید احمدی
۲۳ بیست وسومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر حبیب باقری

دبیراجرایی:

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

۲۴ بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرائی:

دکتر امیرعباس متین

۲۵ بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۱۴-۱۲ شهریور ۹۷

دبیر : دکتر عبدالحسین ناصری

 

 

دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

 

 

دبیر اجرائی: دکتر محمدسعید سرورالدین

۲۶ بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه سمنان ۵-۳ شهریور ۹۸

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

 

 

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

 

 

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

۲۷ بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۳-۱ شهریور ماه  ۱۴۰۱

دبیر :

دکتر محمدرضا یافتیان

 

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر ناصر دلالی

 

دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر سیاوش نوروزی