Image

کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

شیمیدانان برجسته گرایش شیمی آلی

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی آلی

اطلاعات بیشتر

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی آلی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر صادق رستم نیا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر قدسی محمدی زیارانی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
Image
دکتر هادی ادیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Image
دکتر عباسعلی اسماعیلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر حمید بیضائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زابل
Image
دکتر رامین قربانی واقعی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر رضا رنجبر کریمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)
Image
دکتر ایرج محمدپور بلترک
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر نادر نوروزی پسیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر عباسعلی جعفری
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
Image
دکتر رضا نجار
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ایرج محمد پور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر کاظم سعیدی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Image
دکتر عباسعلی اسماعیلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر عبدالحمید علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر آرش قربانی چقامارانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
Image
دکتر قدسی محمدی زیارانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
Image
دکتر نادر نوروزی پسیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکترسیده  مونا حسینی سروری
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر حمیدرضا شاطریان
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ایرج محمد پور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر کاظم سعیدی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Image
دکتر ایوب بازگیر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر بابک کبودین
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
Image
دکتر علیرضا کیاست
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر شادپور ملک پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر خدابخش نیکنام
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ایرج محمد پور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر محمد زمان کسائی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر کیومرث بهرامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر محمود تاج بخش
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر حمید رضا شاطریان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
Image
دکتر بابک کبودین
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
Image
دکتر محمد علی ناصری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ایرج محمد پور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر محمد زمان کسائی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر کیومرث بهرامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر محمود تاج بخش
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر حمید رضا شاطریان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
Image
دکتر بابک کبودین
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
Image
دکتر محمد علی ناصری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ایرج محمد پور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر محمد زمان کسائی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
Image
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر کیومرث بهرامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر رحمان حسین زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر مختار علی نیا اصلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکتر آرش قربانی چقامارانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
Image
دکتر قدسی محمدی زیارانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
Image
دکتر برهمن موثق
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر محمد علی ناصری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند