وبینارهای سال ۱۳۹۹ انجمن شیمی ایران:


عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

وبینارهای مجازی روزانه در سال ۱۳۹۹

Aptamer/Antibody functionalized Theranostic Nanoplatforms for Smart Targeting of Cancer cells

چهار شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

معرفی استارت آپ های برگزیده حوزه شیمی در آمریکا

چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هرمزی نژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم کامل ارائه وبینار: https://vroom.shirazu.ac.ir/pjzmjig6jqlq/

 1th Better Future by Chemistry International Webinar

سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید بلالایی

دکتر وحید خاکی زاده

Dr. Yuanzhi Xia

Dr. Lin Hu

Dr. Zhuofeng Ke

لینک دسترسی :

https://meet.kntu.ac.ir/en/yv7-ef2-fpl

کد دسترسی و ورود به اتاق: 364011

وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹  دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بابک مختاری

https://www.ics.ir/News/Detail/19619/

Synthesis of modified siRNA with improved physical and biological properties

چهار شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۴ بعد از ظهر دانشگاه شیراز دکتر سعید بهادری خلیلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Occam's Razor: The Principle of Parsimony

۱۱ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۵ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

۱۲ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۳ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف Prof. Wonyong Choi

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vc.sharif.edu/ch/physics-colloquium

Smart combination of Chemometrics and hyperspectral imaging to solve complex problems in analytical chemistry

چهار شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هادی پرستار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

The story behind polyoxometalat-based frameworks

چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود میرزایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Photophysical Properties of Organic and Inorganic Chromophores in Different Applications

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سیروس جمالی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Smart Targeting of Cancer Cells

سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

چگونه می توانم یک شیمیدان خلاق باشم؟

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر نعمت الله ارشدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان

چهارشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر مظاهر احمدی

لینک برگزاری:

http://45.82.136.160/sci

Can we make fortune from phytochemicals?

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۴ بعد از ظهر دانشگاه شیراز دکتر امیررضا جاسبی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار بررسی فضای میان ستاره ای از طریق مولکولهای سنگین

سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر امین فرهنگ

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار مدل های موفق تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی دارویی

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف

مهندس علی آقایی

و دکتر میرزایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار سلسله نشستهای شیمی

نشست اول: افق هایی از آینده شیمی

پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹-۱۷ دانشگاه ملایر پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society/live/

وبینار متابولومیکس زیست محیطی:

عصری جدید در شیمی محیط زیست؟

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر هادی پرستار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Interfacial Solar Steam Generation

چهار شنبه ۶  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر الهه گوهرشادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار کیهان شناسی در مرز دانش

سه شنبه ۱۲  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر شانت باغرام

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

New challenges in biosensing

چهار شنبه ۱۳  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر عبداله سلیمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Microfluidic Chips in Sample Extraction for Preconcentration, Clean up and Easy Detection of the Analytes

چهار شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر یداله یمینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار آشنایی با صنایع پتروشیمی ایران

جمعه

۲۹ اسفند۱۳۹۹

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان

مهندس صادق فرجپور

و دکتر زاهد شمی

لینک ورود به وبینار:

http://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

 

وبینارهای سال ۱۴۰۰ انجمن شیمی ایران:

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

وبینارهای مجازی روزانه در سال ۱۴۰۰

وبینار شیمی آلی فلوئور

چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز  پروفسور فواد کاظمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سیستم دینامیکی و آشوب در فرآیندهای شیمیایی

سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سامان مقیمی عراقی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشست های شیمی:

نشست هجدهم

سیستم های ذخیره انرژی الکتروشیمیایی

پنجشنبه  ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان جناب آقای دکتر علی احسانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

Deep Eutectic Solvents in Analytical Chemistry

دوشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰

دانشگاه اصفهان دکتر حسن سرشتی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meeting.ui.ac.ir/ch/chemistry

سلسله نشست های شیمی:

نشست هفدهم

فرصت های شغلی صنعت نفت و پتروشیمی

پنجشنبه  ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان  جناب آقای حسین اکبری بنی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

کارگاه آموزشی طراحی دارو بر پایه لیگاند و ساختار به کمک کامپیوتر ها

 ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانشگاه کردستان دکتر بختیار سپهری

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آیدی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید.

@Rose_22s

@Mrazizi59

وبینار تاثیر چشمگیر اتم فلوئور بر شیمی فلزات ارزشمند

یکشنبه ۲۰  بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر حمیدرضا شهسواری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

کارگاه تفسیر طیف NMR و MS با نرم افزار Mnova

یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه بوعلی سینا آقای حسین معصومی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21936/

تلفن تماس: ۰۹۱۸۹۲۷۰۹۷۳

کارگاه آشنایی با اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه بوعلی سینا دکتر مینو کرباسی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21925/

کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و کاربرد آن در آنالیز مواد

چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷ 

انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی دکتر سینا شکارسرایی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21926/

کارگاه آموزشی نرم افزار گوسین

از پایه تا پیشرفته

سه شنبه

۱۲ بهمن ماه

و پنجشنبه

۱۴ بهمن  ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۴ الی ۱۷

دانشگاه کردستان دکتر مهدی ایرانی

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آیدی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید.

@Rose_22s

@Mrazizi59

وبینار کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی و نانو ساختارها در استخراج و جداسازی و تهیه بیوسنسورها

چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مهراورنگ قائدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Recent Progresses in Catalytic Transformations: A Bridge Toward Eco-Nanotechnology

چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۳۰

دانشگاه اصفهان دکتر محمود نصراله زاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meeting.ui.ac.ir/ch/bridge

اتاق 208

وبینار رویکردهای مختلف برای ارزیابی گرمای تشکیل مواد پرانرژی

چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور  محمدحسین کشاورز

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار پزشکی شخص محور و آینده آن

سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکترشیوا اکبری بیرگانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

آشنایی با مسابقه ملی فناوری نانو

پنجشنبه ۱۶ دی ساعت ۲۰  انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران آقای میر علیرضا فغانی تولون-رتبه ۵ کشوری و دارنده مدال نقره کشوری دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

لینک ورود به جلسه:

https://meet.google.com/bmf-axvr-iyq

سلسله نشستهای شیمی:

نشست شانزدهم

شیمی محاسباتی و کاربردها

پنجشنبه ۹دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان دکتر آیدین بهرامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار حسگرهای هوشمند

سه شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حامد گل محمدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست چهارم

سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شهید چمران اهواز پروفسور عباس ترسلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://meeting.scu.ac.ir/chem/

کارگاه راهکارهای انتخاب موضوع و آشنایی با Hot Topics

یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۳ الی ۱۶

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر ناهید گویلی

لینک اتاق مجازی این کارگاه:

https://nikan.iut.ac.ir/library/

جهت کسب اطلاعات با ایمیل فوق در ارتباط باشید:

n.gavili@knowledgee.com

وبینار شیمی و خلق ثروت

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور حمیدرضا پوراعتدال

لینک شرکت در وبینار:

Adobe Connect Link:

http://online.ujiroft.ac.ir/rvx5gxqjy0v1

Green Chemistry at York-Microwaves and Materials Webinar

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

دانشگاه سمنان Prof. Duncan Macquarrie

لینک ورود به وبینار:

Adobe Connect Link:

vc10.semnan.ac.ir/chem

Passcode: chem2020

وبینار صنعت از دیدگاه شیمی آلی

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور علی عموزاده

لینک ورود به وبینار:

Adobe Connect Link:

http://online.ujiroft.ac.ir/r344emyka7n8

Mechanistic Interrogations of Olefin Halo-Functionalizations Webinar

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۵ تا ۱۶

دانشگاه صنعتی شریف

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور بابک برهان

سالن جابربن حیان دانشکده شیمی

شرکت در برنامه به صورت حضوری امکان پذیر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در تلگرام با آیدی های زیر در ارتباط باشید:

@kavoshsut

@Sharif_Chemistry

وبینار شناسایی و مدیریت کنترل پسماند و پساب های صنایع شیمیایی و پلیمری

سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۱ 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر بهاره کامیاب مقدس

دکتر شیدا اسمعیل زاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 811f1db

گذرواژه: 12345

کارگاه آموزشی آشنایی با گوگل اسکالر

دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر ناهید گویلی

لینک اتاق مجازی این کارگاه:

http://online.ujiroft.ac.ir/recfd6jxl7cf/

جهت کسب اطلاعات با ایمیل فوق در ارتباط باشید:

n.gavili@knowledgee.com

سلسله نشستهای شیمی:

نشست پانزدهم

آشنایی با چارچوب های آلی فلزی(MOFs)

پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان مهندس سعیدرضا آیدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار نانولیپوزوم ها:

نانو حامل های هوشمند

چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور سعید معصوم

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار از میز بیلیارد تا دنیای اتم ها و مولکول ها

 سه شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر بیژن نجفی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار زئولیت ها با رویکرد صنعتی

شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ صبح

انجمن  علمی دانشجویی شیمی دانشگاه اراک پروفسور مژگان زنده دل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/farhangi

سلسله نشستهای شیمی:

نشست چهاردهم

بازیافت آلومینیوم: چالشها و نوآوری ها

یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۹:۳۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان مهندس مهسا نویدی راد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار نانوسیالات از ابتدا تا به امروز

چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مهدی نیک عمل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار توپولوژی شیمی کوانتومی

سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر کیومرث اسکندری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشستهای شیمی:

نشست سیزدهم

وبینار جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۱

یک روش مبتکرانه برای ساخت مولکول ها

شنبه  ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان

دکتر نسرین زهره

دکتر سید حسن حسینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

Indoles Through Palladium Catalyzed Site Selective Amination Webinar

چهارشنبه ۱۲ آبان ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز دکتر فرناز جعفرپور

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سنتز نانو مواد دوبعدی عامل دار برای به دام انداختن و از بین بردن ویروس ها

سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر محسن عادلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Quantitative (BIO) Analysis of Proteins by LC-MS Webinar

سه شنبه  ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۲

دانشگاه سمنان Prof. Rainer Bischeff

لینک اتاق مجازی این وبینار در google meet:

https://meet.google.com/fsr-oept-zvt

سلسله نشستهای شیمی:

نشست دوازدهم

وبینار اهمیت پژوهش

سه شنبه  ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر نرگس احمد آقایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

گردهمایی کیمیاگران

به مناسبت روز جهانی شیمی (مول)

دوشنبه  ۳ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶ 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پروفسور مهدی وادی

دکتر نورالدین گودرزیان

دکتر اسماعیل نیکنام

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 68866d8

گذرواژه: IRAN110

ویژه برنامه بزرگداشت روز جهانی مول

شنبه  اول آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ الی ۲۲

دانشگاه کردستان دکتر قوامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار محصولات متان و متانول

چهارشنبه  ۲۸ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز  پروفسور ناصر صفری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

سمینار آموزشی آنلاین اصول و کاربرد دستگاه آنالیر عنصری با استفاده از روش (LIBS)

چهارشنبه  ۲۸ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه صنعتی اصفهان Mr.Michal Bohatka

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/zx2-8hu-lck-hnf/

جهت مشاهده وبینار کلیک فرمایید:

https://bbb.iut.ac.ir/playback/presentation/2.3/8eaa191e3e92f8b171855bf7e842a7b7293913ca-1634713464923

وبینار بینی و زبان اپتیکی: تقلید از سیستم چشایی و بویایی پستانداران

چهارشنبه  ۱۴ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور بهرام همتی نژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

سلسله نشستهای شیمی:

نشست یازدهم

وبینار آشنایی با اصول طیف سنجی NMR و نحوه طیف خوانی

دوشنبه ۱۲  مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر حامد پژمان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار پیشرفت های اخیر در روش های سنتز ماکروسیکل ها

چهارشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پروفسور صمد خاکسار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/asmu/sfw

سلسله نشستهای شیمی:

نشست دهم

وبینار رنگ و رنگسازی، فرصتهاو چالشها

دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر سارا ایوانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/razi1399/shimi

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست سوم

جلسه دوم

یکشنبه ۱۴  شهریور ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور عیسی یاوری

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/saco/chemistrywebinar

سلسله نشستهای شیمی:

نشست نهم

وبینار معرفی و کاربرد پراش پرتو ایکس در شناسایی مواد

یکشنبه  ۷ شهریور ماه۱۴۰۰ انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر وحید صباغی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://www.aparat.com/v/wdVpn/

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست دوم

جلسه اول

یکشنبه ۱۷  مرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور عیسی یاوری

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/saco/chemistrywebinar

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران-فکس گاز شیراز

شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دکتر محمدصادق توللی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 3188e16

گذرواژه: IRAN110

چارچوب های فلز-آلی عامل دار شده

چهارشنبه  ۶  مرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور علی مرسلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

اثرات فضا الکترونی: نگرشی نوین بر شیمی آلی

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران-صنایع گاز تتیس

چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دکتر محمدصادق توللی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 6778f58

گذرواژه: IRAN110

همایش بزرگ روز شیمی

ویژه دانش آموزان، دانشجویان رشته شیمی وعلاقه مندان به علم شیمی

چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور علی اصغر انصافی

پروفسور  مهران غیاثی

مهندس علی هادی

Website:

https://chem.iut.ac.ir/shinyday

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/shinyday

وبینار سیستم های مینیاتوری تجزیه ای

چهارشنبه  ۲۳ تیر ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مسعود کیخوایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار نگاهی بر مشکلات اشتغال اقماری

یکشنبه ۱۳ تیر

یکشنبه ۲۰ تیر

یکشنبه ۲۷ تیر 

 ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر پروین احتشام زاده

دکتر سعید لهراسبی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/20791/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

کارگاه آموزشی Mnova ، نرم افزار تحلیل طیف NMR

چهارشنبه ۱۶ تیر ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶  دانشگاه بوعلی سینا دکتر سعید بابایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

وبینار انتقال بار در سیستم های تک مولکولی

چهارشنبه  ۹ تیر ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر مسعود باقرنژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

سلسله وبینارهای شیمی و اجتماع: راهکارهای کاربردی کردن و تجاری سازی پژوهش های شیمی

چهارشنبه  ۹ تیر

ساعت ۹ الی ۱۳

دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتر محمد جوشقانی

دکتر رضا فریدی مجیدی

دکتر عبدالرضا میرمحسنی

مهندس علی زین العابدینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

www.skyroom.online/ch/1arcs/chemistrywebinar

وبینار محیط زیست و دوگانگی ها با صنعت

دو شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دکتر لیلا ابراهیمی قوام آبادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

شناسه: 1831747

رمز : IRAN110

وبینار آینده کسب و کارهای مبتنی بر شیمی

چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سرگذشت علم شیمی

سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر عیسی یاوری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

گفتگو با دانشمند برجسته ایرانی:

افق روشن پیش روی شیمی

جمعه ۲۱ خرداد ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت ایران دانشگاه یزد

دکتر علی خادم حسینی

و جناب آقای عمادالدین امین

لینک اتاق مجازی این وبینار :

https://www.aparat.com/anjomam_shimi_yazd/live

وبینار چارچوب های فلز-آلی گذشته، حال و آینده

چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر وحید صفری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

Porous Inorganic Materials in Solar Energy Conversion: Toward Electricity and Hydrogen Fuel Webinar

چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز دکتر رضا کشاورزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

کارگاه آموزشی نرم افزار

Power Point

جمعه ۷ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان مهندس سمیه پوریان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

کا رگاه آموزشی Chem Draw

پنجشنبه ۶ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر میثم یاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل کارگاه:

سلسله نشست های شیمی:

نشست هشتم

وبینار دورنمای ادامه تحصیل و اشتغال در رشته شیمی

(اهمیت توسعه مهارت های فردی)

پنجشنبه ۶ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر فرحناز ملکی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://aparat.com/v/Uk3gv

New Approaches onThe Sepration-Preconcentration of Traces Organic And Inorganic Species Webinar

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۹
دانشگاه سمنان Prof. Mustafa Soylak

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 
Password:chem2020

وبینار ماشین های مرده زندگی

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر محمدرضا اجتهادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار شصت سال  با  تست های سریع بر پایه لترال فلو: وسایل تشخیصی کوچک با کاربردهای گسترده

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر حسن باقری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/p04egdoqz249/

وبینار اصول موفقیت در کارآفرینی

یکشنبه ۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر افشین رحیمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pp9wtn0m4gaj/

کارگاه آموزشی مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار End Note

جمعه ۳۱  ادیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان مهندس بهزاد نصیری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار ترکیبات مزوپور در شیمی

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه بوعلی سینا دکتر مریم حجامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pnbf5kvj3c81/

وبینار چشم اندازی بر تئوری شیمی تجزیه

چهارشنبه ۲۹ ادیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/p3vj5zi07xhy/

سلسله نشست های شیمی:

نشست هفتم

وبینار آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی و مایع

HPLC & GC

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر زینب رجب دیزاوندی

لینک اتاق مجازی این وبینار :

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://aparat.com/v/VZJnM

دریافت فایل ارائه وبینار

وبینار انقلاب چهارم صنعتی شیمی و کسب و کارهای آینده

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار غشاهای ماتریس مختلط در جداسازی گازی

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه بوعلی سینا دکتر الهه احمدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/psgn6j46vi1s/

International webinar on:

"Conceptual Density Functional Theory"

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه جیرفت

 Prof. Dr. Savas Kaya

دکتر راضیه رضوی پاریزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/conceptualdft/

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه بوعلی سینا دکتر عباس افخمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/py2n34tm7jze/

وبینار مهارت های نرم برای موفقیت شغلی

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر مونا ناصری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشست های شیمی:

نشست ششم

وبینار محصولات تراریخته (دست کاری شده)

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر بهمن زورمند

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

کارگاه رزومه نویسی

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر عباس افخمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pxeqi4pbg7ls/

وبینار سطوح اَبَر آبگریز: اصول و کاربردها

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور  سعید عزیزیان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/py78fpmw6pei/

سلسله نشست های شیمی:

نشست پنجم

وبینار گیاهان دارویی و اسانس گیری

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر مجید حلیمی خلیل آباد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://www.aparat.com/v/NAeP6

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست اول

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور سیدحبیب فیروزآبادی

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://meeting.scu.ac.ir/chem/

Photosensitizers and Photodynamic Therapy Webinar

سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف پروفسور حسن حدادزاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار زمین ما، آینده ما  (Chem_Talk)

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸ الی ۲۱ دانشگاه کردستان بحث آزاد (free discussion) بوده و تمامی دانشجویان در سراسر جهان می‌توانند در آن شرکت کنند

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار اثر آنومری: گذشته، حال و آینده

چهارشنبه اول اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pvrmynsm6rg3/

Leveraging Photons for Sustainable Catalysis Webinar

سه شنبه ۳۱ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حسین رباط جزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

1th international webinar on:

"Functional Nanomaterials; Chemistery and Biointeractions"

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱

چهارشنبه اول اردیبهشت۱۴۰۰ ساعت ۹

دانشگاه لرستان

(مجازی)

دکتر عابدین زبردستی

دکتر محسن عادلی

دکتر بیرانوند

کانال واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/J6DEB2eD69T0xKoK6RKKLz

وبینار کاربرد شیمی تجزیه سبز در آنالیز مواد غذایی

سه شنبه ۲۴فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه جیرفت دکتر محبوبه شیرانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/rou8uufq6n37/?proto=true

International Webinar: "Sustainable Environmental Remediation Strategies & Solution"

۲۳-۲۴ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱ الی ۱۴

دانشگاه جیرفت

(مجازی)

دبیر علمی: سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی

وبسایت وبینار:

www.pdpu.ac.in

ایمیل:

Rama.Gaur@sot.pdpu.ac.in

لینک اتاق مجازی این وبینار:

meet.google.com/qtd-whmx-owz :روز اول

روز دوم: meet.google.com/ywh-muuo-emu

وبینار کاربردهای نظریه تابعیت چگالی (DFT) در شیمی

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

دانشگاه جیرفت دکتر راضیه السادات رضوی پاریزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://0nline.ujiroft.ac.ir/rkoe1foyy6ca/

Chemical Biopsy Tools Based on Microextraction Principles Webinr

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

دانشگاه سمنان Prof. Janusz Pawliszyn

لینک اتاق مجازی این وبینار:

vc10.semnan.ac.ir/chem

Passcode: chem2020

وبینار فوتو حساس کننده ها و فوتودینامیک درمانی

چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور حسن حدادزاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pcei1ceh1pcz/