کمیته تخصصی زئولیت

 

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی زئولیت انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مسعود میرزائی ریاست کمیته فردوسی مشهد
۲ دکتر مژگان زنده دل دبیر کمیته اراک
۳ دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
۴ دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
۶ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
۸ دکتر مهدی میرزائی عضو کمیته صنعتی شاهرود
۹ دکتر علی اکبر طرلانی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ تخصصی زئولیت انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶: (اولین دوره)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

دکتر مژگان زنده دل ریاست کمیته اراک
دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت
دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
دکتر معصومه خاتمیان عضو کمیته تبریز
دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش زئولیت:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---- ---- ----
۲ دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تهران ---- ---- ----
۳ سومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه اراک ---- ---- ----
۴ چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور ماه ۹۶

دکتر مژگان زنده دل

۵ پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تبریز ۴-۵ شهریور ۹۷ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی