دبیران سمینارهای زئولیت انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱

چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

(اولین دوره برگزار شده توسط انجمن شیمی)

دانشگاه صنعتی گلپایگان

۱ و ۲ شهریور

۱۳۹۶

دکتر مژگان زنده دل
۲ پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۴-۵ شهریور ۹۷ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
۳ ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی قوچان ۲۷-۲۶ شهریور ۹۸

دبیر علمی:

دکتر علی آیتی

 

دبیراجرایی:

دکتر مهدی نیکنام شاهرک

۴ هفتمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۸ و ۹ شهریور ماه سال  ۱۴۰۱

دبیر علمی:

دکتر علی اکبر طرلانی

دبیر اجرایی:

دکتر هانی صیاحی

۵ هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه سمنان ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲

دبیر: دکتر فرشاد ورامینیان

 

 

دبیر علمی:  دکتر علیرضا اصغری

 

 

دبیر اجرایی: دکتر کیانا پیوندی