دبیران سمینارهای زئولیت انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی گلپایگان

۱ و ۲ شهریور

۱۳۹۶

دکتر مژگان زنده دل
۲ پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۴-۵ شهریور ۹۷ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
۳ ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی قوچان ۲۷-۲۶ شهریور ۹۸

دبیر علمی:

دکتر علی آیتی

 

دبیراجرایی:

دکتر مهدی نیکنام شاهرک