کمیته شیمی فیزیک

تقویم سمینار

جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین عشقی برگزار گردید
بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir

در سال ۱۳۹۸

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ----

متعاقبا اعلام خواهد شد