تقویم سمینارهای آینده انجمن شیمی ایران

تقویم آینده سمینارهای انجمن شیمی ایران

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۳-۱ مرداد ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

Website:

http://www.4iacc.ir/fa/

E-mails:iacc4@urmia.ac.ir

iacc4@yahoo.com

تلفن:

۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۳۱-۲۹ مرداد۹۸ دانشگاه زنجان

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

Website:

http://physchem22.ir/

E-mails: ipcc22@znu.ac.ir

تلفن:

  ۰۹۹۲۱۵۳۴۹۳۷

۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

Website:   http://www.27icoc.ir/fa/

تلفن :

۰۹۰۵۴۶۶۹۱۳۴

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۵۹
فکس : ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۵-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه سمنان

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

Website: https://isac26.semnan.ac.ir/fa/

E-mail:  isac26@semnan.ac.ir

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۷-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

Website:http://iicc21.araku.ac.ir

E-mail:  a-iicc21@araku.ac.ir

تلفن:   ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۷۵

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۱۳-۱۲ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://9chemenv.araku.ac.ir/

E-mail:9-chemenv@araku.ac.ir

تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۵۷

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۲۷-۲۶ شهریور ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام

Website: http://inzc6.qiet.ac.ir/

E-mail: inzc6@qiet.ac.ir

تلفن: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۸-۹ آبان ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم جنگلی

Website: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/

E-mail: IBCS7@shahroodut.ac.ir

تلفن: ۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

۲۸ -۳۰ آبان ۹۸ دانشگاه اصفهان

دبیرعلمی: دکتر امیرحسین نوارچیان

دبیراجرایی: دکتر عباس محمدی

Website: hampa98.ui.ac.ir

E-mail:hampa98@res.ui.ac.ir

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸ دانشگاه خوارزمی

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

متعاقبا اعلام خواهد شد
چهارمین سمینار شیمی صنعت انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر علمی: دکتر زاهد احمدی

دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر خدیجه هوشیاری

متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه ایلام ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۹ احتمالا دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
هفتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۹۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه مازندران دکتر جهانبخش رئوف متعاقبا اعلام خواهد شد

در سالهای آینده

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه تهران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
هشتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مسعود میرزائی متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و پنجمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
نهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
دهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۲ دانشگاه اراک ---- متعاقبا اعلام خواهد شد