تقویم سمینارهای آینده انجمن شیمی ایران

تقویم آینده سمینارهای انجمن شیمی ایران

 

جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر : دکتر حسین عشقی

دبیر اجرائی: دکتر امیرشکوه سلجوقی

Website: https://icc20.um.ac.ir/index.php

E-mails:  icc20@um.ac.ir

telegram: https://t.me/icc20

دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۴-۳ شهریور ۹۷ دانشگاه علم و صنعت

دبیر علمی: دکتر زهرا احمدآبادی، دانشگاه فرهنگیان شهیدهاشمی نژاد

دبیر اجرایی: دکتر فرانک منطقی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/icec97/fa/

E-mails:  icec10@iust.ac.ir

پنجمین کنفرانس  بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۴-۵ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

Website:

http://iizc5.tabrizu.ac.ir/fa

E-mails: iizc5@tabrizu.ac.ir 

telegram: https://t.me/iizc5

سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۷-۶ شهریور ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر علمی: دکتر جلال بصیری پارسا

دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷ دانشگاه زنجان

دبیر:دکتر علی رمضانی

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97/fa/

E-mails:  icc1@znu.ac.ir

telegram:https://t.me/ICC1st

ID: icc_1@

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز

دبیر: دکتر عبدالحسین ناصری

دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی: دکتر محمدسعید سرورالدین

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir

سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه خلیج فارس

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

دبیر اجرائی : دکتر اسماعیل تماری

Website:

http://elect13.pgu.ac.ir/fa/

E-mail:pgu.electrochem@gmail.com

telegram: @Electrochem13

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۰۲-۸۱ اسفند ۹۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

Website:

http://seminar.usb.ac.ir/iicc

E-mail:  iicc20@usb.ac.ir

Whatsapp: icc20

بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷ دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی: دکتر حمید بیضایی

Website:

isoc26.uoz.ac.ir

E-mails:isoc26@uoz.ac.ir

در سال ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۳-۱ مرداد ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

Website:

http://www.4iacc.ir/fa/

E-mails:iacc4@urmia.ac.ir

iacc4@yahoo.com

تلفن:

۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۳۱-۲۹ مرداد۹۸ دانشگاه زنجان دکتر مرتضی واحدپور

Website:

https://conf.isc.gov.ir/ipcc22

E-mails: ipcc22@znu.ac.ir

تلفن:

۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

متعاقبا اعلام خواهد شد
نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۴-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۵-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه سمنان دکتر علیرضا اصغری متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۸-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۷-۲۶ شهریور ۹۷ دانشگاه صنعتی قوچان

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام

متعاقبا اعلام خواهد شد
چهارمین سمینار شیمی صنعت انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر علمی: دکتر زاهد احمدی

دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر خدیجه هوشیاری

متعاقبا اعلام خواهد شد
هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم
متعاقبا اعلام خواهد شد
دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه ایلام ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
هفتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مسعود میرزائی متعاقبا اعلام خواهد شد
چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه مازندران دکتر جهانبخش رئوف متعاقبا اعلام خواهد شد

در سالهای آینده

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه تهران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و پنجمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد