تقویم سمینارهای آینده انجمن شیمی ایران

 

تقویم آینده سمینارهای انجمن شیمی ایران

 

جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین عشقی

Website: https://icc20.um.ac.ir/index.php

E-mails:  icc20@um.ac.ir

telegram: https://t.me/icc20
دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۴-۳ شهریور ۹۷ دانشگاه علم و صنعت دکتر فرانک منطقی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/icec97/fa/

E-mails:  icec10@iust.ac.ir
پنجمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران ۴-۵ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

Website:

http://iizc5.tabrizu.ac.ir/fa

E-mails: iizc5@tabrizu.ac.ir 

telegram: https://t.me/iizc5
سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۷-۶ شهریور ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3
اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۱۱-۰۱  شهریور ۹۷ دانشگاه زنجان دکتر علی رمضانی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97/fa/

E-mails:  icc1@znu.ac.ir

telegram:https://t.me/ICC1st

ID: icc_1@

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر عبدالحسین ناصری

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com
بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir
بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷ دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر حمید بیضایی

دبیر اجرایی: دکتر منصور غفاری مقدم

Website:

isoc26.uoz.ac.ir

E-mails:isoc26@uoz.ac.ir

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران سال ۹۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۱۳۹۸

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۴-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۸-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
تابستان ۹۸
دانشگاه سمنان
دکتر علیرضا اصغری
متعاقبا اعلام خواهد شد
چهارمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه ارومیه ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هفتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه ارومیه دکتر نادر نوروزی پسیان متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه ایلام ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سالهای آینده

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد