Image

کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

شیمیدانان برجسته گرایش شیمی فیزیک

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی فیزیک

اطلاعات بیشتر

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی فیزیک

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر محسن افتاده
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
Image
دکتر سیف اله جلیلی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر غلامرضا اسلامپور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر محمدرضا حسیندخت
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر حسن سبزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر افشان مهاجری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر علیرضا برنجی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه گناباد
Image
دکتر عزیز حبیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
Image
دکتر علیرضا صلابت
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر جعفر عظمت
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز
Image
دکتر مریم دهستانی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر غلامرضا اسلامپور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر سیف اله جلیلی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر عبدالخالق بردبار
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر محمدرضا حسیندخت
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر رحمت صادقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
Image
دکتر سعید عزیزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران
Image
دکتر عزیز حبیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
Image
دکتر محمد حسن موسی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Image
دکتر راضیه رضوی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
Image
دکتر مریم دهستانی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر غلامرضا اسلامپور
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر سیف اله جلیلی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر افشین شفیعی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر شانت شهبازیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر رحمت صادقی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
Image
دکتر سعید عزیزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر مسعود همدانیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
Image
دکتر سعید یگانگی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباسعلی رستمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر غلامرضا اسلامپور
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر حسین اسلامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
Image
دکتر مهرداد بامداد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر غلامعباس پارسافر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر سعید عزیزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر سیف اله جلیلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر حسن سبزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر عباسعلی رستمی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر غلامرضا اسلامپور
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر حسین اسلامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
Image
دکتر مهرداد بامداد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
Image
دکتر غلامعباس پارسافر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر سعید عزیزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر سیف اله جلیلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Image
دکتر حسن سبزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران


Image
دکتر حسن به نژاد
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر علی حیدر پاکیاری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
Image
دکتر غلامعباس پارسافر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر محسن تفضلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر عباسعلی رستمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر حسن سبزیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر علی مقاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر ولی اله میرخانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان