Image

کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی صنعت

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی صنعت

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکتر محمدرضا ایروانی
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر بهرام قنبری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر محمدحسن امینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر جلال بصیری پارسا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر رضا تیموری مفرد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر علیرضا سلیمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر داود صادقی فاتح
عضو کمیته
عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
Image
دکتر امیر عزیزی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر طاهره روحانی بسطامی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان
Image
دکتر سحرناز چائی بخش لنگرودی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکترکاظم کارگشا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر بهرام قنبری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر علی اکبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
Image
دکتر جلال بصیری پارسا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر میرقاسم حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر فلورا حشمت پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجی نصیر الدین طوسی
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکترعلیرضا مدرسی عالم
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
Image
دکتر خدیجه هوشیاری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Image
دکتر نقی سعادتجو
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر علی اصغر محمدی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکترکاظم کارگشا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر محمدرضا ایروانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر یداله بیات
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Image
دکتر علی رحمت پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر نقی سعادتجو
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر مجید عبدوس
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Image
دکتر سید حسن قاضی عسگر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکترکاظم کارگشا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر بابک مختاری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر محمدرضا ایروانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر میرقاسم حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر فلورا حشمت پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجی نصیر الدین طوسی
Image
دکتر نقی سعادتجو
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتی بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکترکاظم کارگشا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر بابک مختاری
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر محمدرضا ایروانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر میرقاسم حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر فلورا حشمت پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجی نصیر الدین طوسی
Image
دکتر نقی سعادتجو
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتی بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران


Image
دکترکاظم کارگشا
دبیر کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر محمدرضا ایروانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر یداله بیات
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Image
دکتر علی رمضانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
Image
دکتر نقی سعادتجو
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتی بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف