کمیته تخصصی تامین تجهیزات و موادشیمیایی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.
کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی از سال ۹۴ آغاز بکار نموده است.

 اطلاعیه اول کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه دوم کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی تامین تجهیزات و موادشیمیایی انجمن شیمی ایران
اعلام خواهند شد


لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی تامین تجهیزات و موادشیمیایی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی تامین تجهیزات و موادشیمیایی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر علیرضا فخاری زواره
دبیر کمیته
دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر کاوه خسروی
ریاست کمیته
دانشگاه اراک
Image
دکتر علی اله رسانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
Image
دکتر حامد بهرامی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان 
Image
دکتر محمود زارعی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر شهرام صیدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
Image
دکتر رضا کیا
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مسلم منصور لکورج
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر مهدی میرزائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی تامین تجهیزات و موادشیمیایی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر علیرضا فخاری زواره
دبیر کمیته
دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر حسین توکل
ریاست کمیته
دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر سکینه اصغری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر مجید حمزه لو
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
Image
دکتر کاوه خسروی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر عباس رحمتی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
Image
دکتر شهرام صیدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
Image
دکتر محمد قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان