لینک ورود به کارگاه:

http://vc10.semnan.ac.ir/chem/

کد ورود به جلسه:   chem2020