جهت حضور در جلسه به صورت مجازی بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

http://vroom.shirazu.ac.ir/farhangi5/

جهت حضور در جلسه به صورت حضوری:

پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده مهندسی ٢، سالن شهدای مدافع حرم