سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی را برگزار می کند و با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری نوآوری در توسعه پایدار، زمینه های علمی مورد پذیرش را با نگاه به فناور یهای نوین در این جشنواره مدنظر قرار می دهد.

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از تمام اساتید جوان، دانش پژوهان، دانشجویان، فناوران، شرکت های مستقر در پار کهای علم و فناوری، مراکز  رشد، شرکتهای دانش بنیان، صاحبان صنایع و ... دعوت به شرکت و ارایه طرح می نماید.

متقاضیان متولد ۱۳۶۸/۱/۱ به بعد می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی  https://ka.irost.org نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع جشنوار ه های خوارزمی- جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش پژوهان و فناوران اقدام نمایند.

 

زمینه های علمی مورد پذیرش:

 • زیست فناوری  و علوم پایه پزشکی
 • محیط زیست
 • علوم پایه
 • مدیریت آب و کشاورزی و منابع طبیعی
 • صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری
 • معماری و شهرسازی
 • فناوری های شیمیایی
 • فناوری نانو
 • مواد، متالورژی و انرژی های نو
 • مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
 • مهندسی مخابرات
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی مکاترونیک
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی عمران
 • هنر
 • هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم
 • مهندسی برق و کامپیوتر

 

دبیرخانه دائمی جشنواره جوان خوارزمی پایگاه اطلاع رسانی و ثبت نام الکترونیکی:  www.khwarizmi.ir

نشانی الکترونیکی:  khwarizmi_javan@irost.org
تلفکس: 
۰۲۱۵۶۲۷۶۳۴۵

تلفن:    ۰۲۱۵۶۲۷۶۰۳۸  و    ۰۲۱۵۶۲۷۶۳۲۱