روابط امور بین الملل دانشگاه جیرفت با همکاری دانشگاه کایسری ترکیه و انجمن شیمی ایران برگزار میکند:

وبینار بین المللی با موضوع:

«Nanoflowers and their recent applications in separation science»


*در روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه مقارن با ۹ می ۲۰۲۴ ساعت ۸:۳۰ شب به وقت ایران برگزار میگردد*


لینک شرکت در وبینار:

https://meet.google.com/eku-pbhs-kvt