تبریک و دستمریزاد خدمت دکتر هادی کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان و تیم تحقیقاتی ایشان

چاپ یک مقاله مروری در سال ۲۰۲۴ با عنوان :

Copper tetrazole compounds: Structures, properties and applications

در مجله    Coordination Chemistry Review  با ضریب تاثیر 20.6 و رتبه Q1 توسط گروه تحقیقاتی ایشان .

این مقاله از طریق لینک زیر در دسترس می باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854523005933

در این زمینه تحقیقاتی، این محققان در سال 2021 نیز موفق به چاپ مقاله مروری دیگری در این مجله شده بودند:

Platinum and palladium complexes with tetrazole ligands: Synthesis, structure and applications - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854521004069