تبریک و دستمریزاد خدمت دکتر هادی کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان و تیم تحقیقاتی ایشان

چاپ یک مقاله مروری در سال ۲۰۲۴ با عنوان :

Metal complexes incorporating tridentate ONO pyridyl hydrazone Schiff base ligands: Crystal structure, characterization and applications

در مجله    Coordination Chemistry Review  با ضریب تاثیر 20.6 و رتبه Q1 توسط گروه تحقیقاتی ایشان .

این مقاله از طریق لینک زیر در دسترس می باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854523005763