پروفسور  Trygve Helgaker:     

  استاد دانشگاه  Oslo

و نویسنده کتاب Molecular Electronic-Structure Theory

 

پروفسور  Horst Köppel:

استاد دانشگاه هایدلبرگ