سخنرانان (میهمانان) پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

سخنرانان (میهمانان) پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس
۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران