لینک حضور در وبینار:

http://vroom.shirazu.ac.ir/rcdsst