بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران:

برگزیده شده در

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

سخنران برتر نفر اول

اشکان کریمی

McGill University, Canada

Characterizing DNA Dynamics with a Smart Fluorescent Nucleobase Rotor

سخنران برتر نفر دوم

سخاء پژوهان فر

دانشگاه تبریز

Microgram use of MOF-70 in a developed adsorbent-based analytical method for the preconcentration and extraction of pesticides from fruit juices

پوستر برتر نفر اول

لیلا محمدی

دانشگاه الزهراء

A Narrative and Proficient Zeolite Catalyst of Palladium Nanoparticles-Decorated ATPS@ (2-Aminopyridine/Terephtalaldehyde)

Functionalized ZSM-5, Towards The Suzuki, Miyaura and Heck Coupling Reactions

پوستر برتر نفر دوم

----

----

پوستر برتر نفر سوم

فرهاد عزیزافشاری

شرکت ملی صنایع مس ایران

Leaching of copper arsenic mineral in hydrochloric acid medium with calcium chlorite additive

 

اولین مقاله رسیده به دبیرخانه بیست و یکمین کنگره:

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

عنوان مقاله

وحیده عزتی مجیدآباد

دانشگاه صنعتی شریف

Synthesis of Fe3O4/polyaniline nanoparticles as an MRI contrast agent

 

هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران:

برگزیده شده در

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

سخنران برتر نفر اول

مهتا بدیع نژاد

Monitoring the relationship between specific surface area and total pore volume with silica amount and Si/Al ratio in fluid catalytic cracking (FCC) through XRF, XRD and N2-porosimetry analysis.

سخنران برتر نفر دوم

مرجان قاضی مرادی

Effect of porous silica multiple shells in drug delivery systems for cancer therapy

پوستر برتر نفر اول

لیلا محمدی

A Narrative and Competent Zeolite Catalyst of Copper (Cu2+) Nanoparticles Decorated ZSM-5@ATPS@Terephtalaldehyde Stabilization of Copper Nanoparticles, Towards the A3 Coupling Reaction

پوستر برتر نفر دوم

علیرضا داودی

Investigating the antibacterial property of ZIF-7 and introducing it as a suitable carrier of silver anoparticles to increase the antibacterial property

پوستر برتر نفر سوم

سید رضا موسوی نژاد

Effects of diverse synthesis reaction conditions on the structural and physical properties of NaY and L zeolites

 

بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران:

برگزیده شده در

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران برتر نفر اول

عباس کرمی

Development of colorimetric platforms for Biosensing using programmable Assembly of AuNP-Core sphericalNucleic acids

Isac27-1359

سخنران برتر نفر دوم

وحیده مهدوی

Residues of Multi-Class Pesticides from Cow and Human Milk samples from Iran using UHPLC-MS/MS and GC-ECD: A Probabilistic Health Risks study

Isac27-1083

پوستر برتر نفر اول

ندا زال پور

Polydopamine imprinted polymer-based tunable electrochemical synthesis of Cu-BTC MOF film as a hybrid dual recognition element for ultra-trace sensing of Pregabalin (Lyrica)

isac27-1057

پوستر برتر نفر دوم

زینب خورابلو

A high sensitive methamphetamine detection by the aptasensor based on hollow carbon spheres and silver nanocubes

isac27-1164

پوستر برتر نفر سوم

سمیرا عباسی موید

Monitoring Meat Freshness with a Ratiometric Fluorescence Nanoprobe and a Combinational Logic Gate

isac27-1064

پوستر برتر نفر چهارم

مهدیه رادمان

Electrochemical Production of Biodiesel Using Carbon Quantum Dots and Mixture of Homo-Heterogeneous Catalysts

isac27-1198

 

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران:

برگزیده شده در

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

سخنران برتر نفر اول

علی میرزایی داکدره

بررسی و سنتز کاتالیست هوشمند

LaFe0.95 Pd 0.05O 3

و مقایسه فعالیت آن با کاتالیست های رایج

سخنران برتر نفر دوم

میثم اشرفی، عبداله سلیمی

Photoelectrocatalytic enzymeless glucose oxidation using dandelion-like CoOx nanostructures decorated with CdS nanoparticles

پوستر برتر نفر اول

زهرا سادات، علی ملکی، رضا عیوض زاده، امیرحسین دبیری

Magnetic chitosan hydrogel/PVA: a novel and efficient catalyst for the synthesis of dihydropyrano [2,3-c] pyrazole and 1,4-dihydropyridine derivatives

پوستر برتر نفر دوم

همایون حاتمی، فرشاد میرزایی ولدی، داود طاهری نیا، داریوش بسطامی

Cu2S Snowflakes as a Novel Electrocatalyst for the CO2 Reduction Reaction

 
 

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

برگزیده شده در

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

پوستر برتر نفر اول

مهسا صفری

(دانشگاه ملایر)

سنتز سبز نانو کامپوزیت های rGO/Ca1-xMnxFe2O 4 با استفاده از عصاره آبی دانه کرفس و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آنها

پوستر برتر نفر دوم

پیام ویسی

(دانشگاه زنجان)

اثر پی اچ در خواص فتوکاتالیستی نانو ساختار کادمیوم سولفید

پوستر برتر نفر سوم

سید محمدامین داعی ناصری

(دانشگاه مازندران)

حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانوکامپوزیت کبالت مس سولفید مشتق شده از چارچوب آلی- فلزی برای تعیین کلرامفنیکل

پوستر برتر نفر چهارم

مصطفی خلیلی

(دانشگاه ملایر)

سنتز و بررسی خواص ساختاری نانو ذرات اکسید نقره با پوشش اکسید گرافن

پوستر برتر نفر پنجم

آرزو حاجی احمدی

(دانشگاه زنجان)

بهبود ویژگیهای جذب امواج مایکرویو پوششهای نورپخت بر پایهی اپوکسی با استفاده از نانوذرات 6FeMoO2S

پوستر برتر نفر ششم

نوشین سلیمی

(دانشگاه ملایر)

ارزیابی خواص ساختاری نانوکامپوزیت Fe3O4/ZnO بر پایه ی اکسیدگرافن

پوستر برتر نفر هفتم

محمد وارسته

(دانشگاه مازندران)

حذف جذبی آزیترومایسین از پساب با ZIF-67 سنتز شده با حلال های مختلف: بهینه سازی حلال

پوستر برتر نفر هشتم

فریبا فتوکی

(دانشگاه مازندران)

تهیه نانوکامپوزیت کبالت - مس سولفید مشتق شده از چارچوب فلزی-آلی برای واکنش رهایش اکسیژن در باتری روی

پوستر برتر نفر نهم

طاهره نصیریان

(دانشگاه شهید بهشتی)

بررسی اثر pH بر روی پلیمر قالب مولکولی به منظور رهایش داروی ضد سرطان متاتروکسات

پوستر برتر نفر دهم

دکتر فرحناز حمدی هولاسو

(سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی)

مقایسه استفاده از پلی وینیل الکل (PVA)و پلیمر طبیعی کربوکسی متیل سلولز (CMC) در پوشش بذر کلزا

 
 

همایش از مول به تن (به مناسبت روز جهانی شیمی):

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

تقدیر بعنوان

دکتر حمیدرضا صفایی

دانشیار شیمی آلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

پیشکسوت راه اندازی گروه شیمی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

آرش جوابی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

رییس انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی