لینک ورود به وبینار:

https://meetingvc.iust.ac.ir/ri9h3urgd8d1/