تبریک و دستمریزاد

به مناسبت انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر زنده دل عضو محترم هیات علمی اراک و دبیر محترم کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران به عنوان عضو اتحادیه بین المللی زئولیت طبیعی INZA.

برای ایشان آرزوی موفقیت های روز افزون داریم.