به پاس خدمات علمی و دانشگاهی دکتر محمدرضا سعیدی استاد فقید دانشگاه صنعتی شریف، خانواده استاد فقید با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن شیمی ایران، به منظور حمایت و پشتیبانی از دانشجویان برجسته دکترای شیمی، جایزه ای به نام ( جایزه دکتر محمدرضا سعیدی ) اعطا می کند.

مهلت ارسال مدارک: ۲۰  شهریور ماه  ۱۴۰۰