این سمینار به جهت تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان و صاحبان صنایع در زمینه پیشرفتهای اخیر الکتروشیمی در ایران و جهان و آشنایی با توانمندیهای خبرگان در جهت گسترش ارتباط علمی بین مراکز پژوهشی و صنعتی کشور، ایجاد هم افزایی فعالیت ها ی پژوهشی در راستا ی بومی سازی و ارتقای دانش الکتروشیمی در کشور ، ترویج پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف الکتروشیمی و بهره گیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین خبرگان، پژوهشگران و صنعتگران عرصه الکتروشیمی برگزار می گردد.

امیدواریم این سمینار باعث تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن نتایج حاصل از پژوهش در حوز ههای مختلف الکتروشیمی شود .

لذا از تمامی پژوهشگران دعوت می شود که آخرین یافته های خود را در زمینه محورهای سمینار جهت برگزاری هرچه پربارتر به دبیرخانه سمینار ارسال نمایند .

وبسایت همایش: http://echem14.khu.ac.ir/

 

دبیر علمی: دکتر  محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

 

محورهای سمینار:

 • الکتروشیمی تجزیه ای
 • حسگرهای الکتروشیمیایی
 • سینتیک و ترمودینامیک واکنش های الکتروشیمیایی
 • الکتروشیمی تولید و ذخیره انرژی
 • الکترولیز صنعتی
 • الکتروشیمی انرژی های تجدید پذیر
 • خوردگی و آبکاری
 • الکتروسنتز
 • الکتروکاتالیز
 • الکتروشیمی سبز
 • الکتروشیمی محاسباتی
 • نانوالکتروشیمی
 • الکتروشیمی- فیزیک
 • الکتروشیمی صنعتی
 • زیست الکتروشیمی
 • سایر موضوع های مرتبط با الکتروشیمی

 

آدرس دبیرخانه:

تهران خیابان شهید مفتح  دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی دبیرخانه چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

 

اولین فراخوان چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران