لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

 

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/py78fpmw6pei/